Εργοθεραπεία Νίκαια

Η εργοθεραπεία έχει ως στόχο να επιτρέψει στους θεραπευόμενους  να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, μέσω εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων, από άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες,
Επικοινωνήστε μαζί μας

Εργοθεραπεία Κ. Κωνσταντινίδης

Η εργοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος ασχολείται με την εκπαίδευση των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη συμμετοχή του παιδιού στα έργα και στις απαιτήσεις της καθημερινής του ζωής. Με τη χρήση εξατομικευμένων παρεμβάσεων, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού, της οικογένειάς του και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, μέσα στο οποίο εκείνο ζει.

Η εργοθεραπεία αποτελείται από την αξιολόγηση, την παρέμβαση και τη συντήρηση των δεξιοτήτων εκείνων, που θα καταστήσουν το παιδί λειτουργικό και αποτελεσματικό στην καθημερινότητά του. Οι τομείς της αυτοεξυπηρέτησης, της επιτελικής λειτουργίας της κοινωνικότητας-επικοινωνίας και της μάθησης, είναι κάποιοι από αυτούς που πραγματοποιούνται παρεμβάσεις εργθεραπείας. Λαμβάνονται υπόψιν πληροφορίες που αφορούν τις ατομικές ανάγκες και δυνατότητες του παιδιού, της οικογένειας, του κοινωνικού πλαισίου και των περιβαλλόντων στα οποία καλείται να συμμετέχει και έτσι, δημιουργούνται τα εξατομικευμένα πλάνα παρέμβασης.

Εργοθεραπεία στην πράξη

Αξιολόγηση
Πραγματοποιείται με τη χορήγηση επιστημονικά τεκμηριωμένων τεστ, άτυπης παρατήρησης στον χώρο μας ή στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. το σπίτι ή το σχολείο), χορήγησης ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων με το ίδιο το άτομο ή και τους γονείς, δασκάλους και λοιπούς εκπαιδευτές. Επίσης, πραγματοποιούνται μετρήσεις συγκεκριμένων συμπεριφορών για να προκύψει το αρχικό τους επίπεδο του παιδιού. Κατά τη διάρκεια της αξιολογητικής περιόδου, δημιουργείται και η καθόλα απαραίτητη θεραπευτική σχέση μεταξύ παιδιού και θεραπευτή.

Παρέμβαση
Πραγματοποιείται με την οργάνωση των επί μέρους στόχων που τίθενται για το παιδί και τη δημιουργία των εξατομικευμένων πλάνων παρέμβασης, τα οποία προκύπτουν από τα δεδομένα αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων, τα πλάνα παρέμβασης συμπεριλαμβάνουν την προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, τη επιλογή των βοηθημάτων και όπου χρειάζεται, την οργάνωση των ευχάριστων συνεπειών που δέχεται το παιδί με την προσπάθειά του ή και την επίτευξη του στόχου του.
Παραδειγματικά, αναφέρονται διάφορες τομείς και δεξιότητες που εντάσσονται στο πεδίο των παρεμβάσεων της εργοθεραπείας:

 • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (Πλύσιμο χεριών, πάνα, αλλαγή ρούχων κ.α.)
 • Επιτελική Λειτουργία (Αναστολή Συμπεριφοράς, Μνήμη Εργασίας, Ευελιξία, Επίλυση Προβλημάτων)
 • Αισθητικοκινητικότητα (Αδρή και Λεπτή Κινητικότητα, Ισορροπία, Οπτικοκινητικός Συντονισμός, Γραφή κ.α.)

Εργοθεραπεία στο κέντρο μας

Στο κέντρο μας, η εργοθεραπεία περιλαμβάνει την αξιολόγηση, θεραπευτική παρέμβαση, εκπαίδευση ή συμβουλευτική. Πάντα σε συνεργασία με την οικογένειά και το περιβάλλον του παιδιού, σε ένα ολιστικό πλαίσιο και σε σύντμηση με την υπόλοιπη θεραπευτική ομάδα. Η διαδικασία που ακολουθείται από την έλευση της οικογένειας στο κέντρο, και έπειτα:

 1. Αξιολόγηση και Αναφορά Αξιολόγησης.
 2. Εκπόνηση Θεραπευτικού πλάνου.
 3. Συμβούλιο Θεραπευτών, στο οποίο γίνεται κατηγοριοποίηση των στόχων σε αναπτυξιακούς και χρονολογικούς. Η ιεράρχησή τους και η συνθετική διαδικασία των στόχων. (διαδικασία κατά την οποία αποφασίζεται ο τρόπος που θα συνεργαστούν οι διαφορετικές ειδικότητες προκειμένου να πετύχουν/ενισχύσουν κοινούς στόχους, η κάθε ειδικότητα από τη δική της σκοπιά).
 4. Ενημερωτικό ραντεβού, στο οποίο παραδίδεται η έκθεση αξιολόγησης και αναλύονται οι προτεινόμενοι στόχοι και η στρατηγική παρέμβασης του προγράμματος.
 5. Έναρξη προγράμματος εργοθεραπείας. Η εκτέλεση του θεραπευτικού πλάνου γίνεται σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο. Κατόπιν, η επιλογή γίνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί στην εργοθεραπεία. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Συγκεκριμένα η εργοθεραπευτική ομάδα ασχολείται με τον:

Αισθητικοκινητικό τομέα

Σε αυτόν τον τομέα της εργοθεραπείας, το παιδί αποκτά την απαραίτητη επαφή και σχέση με το σώμα του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να παίξει με τους συνομηλίκους του, να λύσει καθημερινά προβλήματα, να υπερβεί δυσκολίες. Εν τέλει, να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ένας συνομήλικός του.

Επιτελική Λειτουργία & Εργοθεραπεία

Πρόκειται για τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να μαθαίνουμε αποτελεσματικά στα διάφορα περιβάλλοντα που κινούμαστε. Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές είναι:

 1. Αναστολή Συμπεριφοράς
 2. Μνήμη Εργασίας
 3. Οργάνωση και Σχεδιασμός
 4. Αυτοέλεγχος & Αυτοαξιολόγηση
 5. Ευελιξία & Επίλυση Προβλημάτων

Στόχος μας στην εργοθεραπεία, να είναι ικανό το παιδί, αντιλαμβανόμενο τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται, να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το περιβάλλον. Αναλυτικότερα, ανάλογα με τις απαιτήσεις που υπάρχουν, ανάλογα με τις εργασίες που πρέπει να φέρει εις πέρας, ανάλογα με το παιχνίδι που θέλει να παίξει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δικές του ανάγκες. Βοηθώντας το παιδί να κατακτήσει την λεπτή και αδρή κίνηση ενώ επικεντρώνεται σε τομείς όπως:

 1. Ο Γράφο-κινητικός
 2. Τις καθημερινές δεξιότητες όπως η αυτοεξυπηρέτηση τουαλέτα κ.α.
 3. Ο Συντονισμός οπτικό-κινητικού τομέα και σε αισθητηριακών ερεθισμάτων
 4. Γνωστικές λειτουργίες όπως συγκέντρωση, μνήμη, οργάνωση κ.α.

Σχέση με τους υπόλοιπους θεραπευτές

Λογοθεραπευτής: Στην εργοθεραπεία ο εργοθεραπευτής δουλεύει παράλληλα με τον λογοθεραπευτή. Τα βοηθήματα στις συνεδρίες είναι κοινά σε ό,τι αφορά στην Επιτελική λειτουργία και στην προαγωγή του λόγου.

 1. Ειδικός Παιδαγωγός: Ο Εργοθεραπευτής συμβουλεύεται και συμβουλεύει τον υπεύθυνο στην ειδική αγωγή για το στήσιμο της συνεδρίας. Επίσης και όπως και για τις απαιτήσεις απέναντι στο παιδί όσον αφορά στον Ακαδημαϊκό και Επιτελικό τομέα, αντίστοιχα.

Ψυχολόγος: Ο Εργοθεραπευτής συμβουλεύεται τον Ψυχολόγο για την αύξηση του εσωτερικού κινήτρου του παιδιού. Ο παιδοψυχολόγος παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στην εργοθεραπεία και για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί το παιδί, όπου και αν υπάρχει θέμα αυτοεκτίμησης του παιδιού.

 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κέντρου

Διαρκή Εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού και πλήρη επίγνωση για την εφαρμογή και απόσυρση κάθε βοηθήματος στη συνεδρία.

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας