Εκπαίδευση γονέων

Η εκπαίδευση γονέων έχει ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της συμπεριφοράς και των δεξιοτήτων του παιδιού και των γονέων, άρα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εκπαίδευση γονέων

Η εκπαίδευση γονέων μπορεί να γίνει συμπληρωματικά και παράλληλα με την ειδική αγωγή. Η ειδική αγωγή αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάπτυξη κοινωνικά σημαντικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων, όπως: Η μαθησιακή επίδοση, η αυτοεξυπηρέτηση, οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης, οι δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης κ.α.

Η επίδοση στις συμπεριφορές και στις δεξιότητες του παιδιού μπορεί να διαφέρει στο κάθε διαφορετικό περιβάλλον που αυτό κινείται. Λόγω της εκδήλωσης προβληματικών συμπεριφορών ή λόγω έλλειψης βασικών δεξιοτήτων, ενδέχεται να δημιουργούνται τριβές στη σχέση του με: Τους γονείς, με άλλα μέλη της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού κύκλου. Τέτοιου είδους τριβές μπορεί να είναι η άρνηση της μελέτης των μαθημάτων, ανυπακοή σε κανόνες του σπιτιού κτλ. Συμπερασματικά, αποσκοπώντας σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, πέραν της εκπαίδευσης του παιδιού, είναι απαραίτητη και η εκπαίδευση γονέων.

Αυτονομία & ποιότητα ζωής

Η εκπαίδευση γονέων έχει ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της συμπεριφοράς και των δεξιοτήτων του παιδιού και των γονέων. Αυτό σημαίνει και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, όλης της οικογένειας. Επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση ή βελτίωση των ικανοτήτων των γονέων να αξιολογούν τις δυσκολίες και τις ελλείψεις του παιδιού τους. Επιπλέον, τους μαθαίνει να παρεμβαίνουν σε αυτές και τέλος, να αποσύρουν την παρέμβαση, με στόχο την αυτόνομη επίδοση του παιδιού. Κάτι τέτοιο, μπορεί να αφορά κάθε είδους δυσκολία ή έλλειψη, είτε στο σπίτι είτε στην κοινότητα.

Συμπερασματικά, αποσκοπεί στη χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών και στρατηγικών, όπως αυτές που εφαρμόζονται στο χώρο μας. Κατά αυτή τη διαδικασία κάθε γονέας και κάθε παιδί αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα. Μια τέτοιου είδους εκπαίδευση μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον ο εκπαιδευτής έχει επιμορφωθεί και εξειδικευτεί σε  αυτόν τον τομέα. Στον χώρο μας συνεργαζόμαστε με εποπτευόμενο αναλυτή συμπεριφοράς, με διεθνή πιστοποίηση που αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια την εκπαίδευση γονέων.

Κλείστε ραντεβού και επισκεφτείτε μας